ทน.แม่สอด ลงพื้นที่ร่วมกับกรมโยธาธิการฯ เพื่อติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และศาลหลักเมืองแม่สอด