รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566