เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ ชุมชนดอนไชย